PILNE
Filtrowanie

GRAVITON CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

17:24 01/10/2018
Profil: REINO

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Pełny ekran
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 193,7 299,4 45,7 70,5
Koszt własny sprzedaży 308,7 251,6 72,8 59,2
Zysk (strata) na działalności podstawowej -115,0 47,7 -27,1 11,2
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,0 99,8 0,7 23,9
Zysk (strata) na działalności finansowej -24,1 0,0 -5,7 0,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -21,1 22,5 -5,0 5,3
Podatek dochodowy odroczony -8,5 28,6 -2,0 6,7
Zysk (strata) netto -12,6 -6,1 -3,0 -1,4
Liczba udziałów/akcji w sztukach 2062500 2062500 2062500 2062500
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,0061 -0,003 -0,0014 -0,001
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4300,0 4300,0 985,9 1031,0
Rzeczowe aktywa trwałe 23,3 27,1 5,3 6,5
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14,0 15,4 3,2 3,6
Zaliczki na dostawy 1,7 0,0 0,4 0,0
Należności krótkoterminowe 19,5 18,1 4,5 4,3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2,3 2,5 0,5 0,6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9,2 3,8 2,1 0,9
Aktywa razem 4370,0 4367,0 1001,9 1047,0
Kapitał własny -75,1 -29,4 -17,2 -7,0
Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe 4424,3 4364,7 1014,4 1046,5
Rezerwy na zobowiązania 18,5 31,7 4,2 7,6
Rozliczenia międzyokresowe 2,4 0,0 0,5 0,0
Pasywa razem 4370,0 4367,0 1001,9 1047,0
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72,7 41,4 17,1 9,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,0 39,7 0,0 9,3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -72,9 -110,1 -17,2 -25,9
WYBRANE DANE FINANSOWE GRAVITON CAPITAL S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Koszt własny sprzedaży 77,8 54,8 18,4 12,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31,9 -114,0 -7,5 -26,8
Zysk (strata) brutto -26,2 8,8 -6,2 2,1
Zysk (strata) netto 243,1 -19,9 57,3 -4,7
Liczba udziałów/akcji w sztukach 2062500 2062500 2062500 2062500
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,12 -1,74 0,03 -0,4
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 3,1 11,1 0,7 2,7
Aktywa obrotowe 18,8 5,6 4,3 1,3
Kapitał własny -229,7 -472,8 -52,7 -113,3

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI