PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (26/2017) Raport miesięczny za wrzesień 2017

15:10 06/10/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 26/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, we wrześniu 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

W dniu 11 września 2017 r. Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015, opublikowanej w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r. oraz komunikatu dotyczącego dalszej oceny wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności poprzez Grupą Roboczą ds. Nowej Żywności w EFSA opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., poinformował, iż wniosek Spółki o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Nowej Żywności w EFSA dniu 4-5 września br. Z protokołu z tego posiedzenia (tzw. minutes) wynika, iż na podstawie opinii przygotowanej przez Grupę Roboczą wniosek Spółki zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Panelu naukowego EFSA ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA Panel: Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), które odbędzie się w dniach 19-21 września 2017 r.

W dniu 21 września 2017 r. Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015, opublikowanej w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r. oraz komunikatu dotyczącego oceny wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności poprzez Grupą Roboczą ds. Nowej Żywności w EFSA opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 11 września 2017 r., poinformował, że opinia naukowa EFSA dotycząca autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności została omówiona i przyjęta na posiedzeniu plenarnym Panelu naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA Panel: Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), które odbyło się w dniach 19-21 września 2017 r.. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w EFSA, do momentu publikacji opinii w EFSA Journal wnioskodawca nie jest informowany o kształcie opinii. Według informacji uzyskanej przez Spółkę publikacja opinii planowana jest przez EFSA na drugą połowę października b.r..

Spółka po otrzymaniu dalszych informacjach dotyczących procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.

Ponadto, we wrześniu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu we wrześniu 2017 r. zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały środków pieniężnych na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 14-09-2017 r. – Raport miesięczny za sierpień 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 11-09-2017 r. – Ocena wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności poprzez Grupę Roboczą ds. Nowej Żywności w EFSA

• Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 21-09-2017 r. – Ocena wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności poprzez Grupę Roboczą ds. Nowej Żywności w EFSA

4. Kalendarz inwestora dotyczący października 2017 r.

• II połowa października 2017 r. – planowana przez EFSA publikacja opinii naukowej dotyczącej autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności (suplementu diety)

• do 14 listopada 2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za październik 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI