PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (25/2017) Raport miesięczny za sierpień 2017

12:16 14/09/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 25/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w sierpniu 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Emitent w dniu 11 sierpnia 2017 r. opublikował raport za II kwartał 2017 r. zawierający wybrane dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

W II kwartale 2017 r. na poziomie jednostkowym największy wpływ na spadek przychodów oraz na pozostałe pozycje rachunku zysków i strat oraz na rentowność miały następujące czynniki:

1) niższa sprzedaż produktów z linii dermena w II kwartale 2017 r., co było spowodowane wzrostem udziału aptecznych marek konkurencyjnych w kategorii produktów przeciw wypadaniu włosów, dla których prowadzone były intensywne kampanie reklamowe i promocyjne,

2) niższe wydatki marketingowe w stosunku do II kwartału 2016 r.,

3) wyższe koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) w stosunku do II kwartału 2016 r..

Działalność Grupy Kapitałowej w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność. W przypadku komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego oraz wdrożenia do sprzedaży suplementu diety obszary te będą generować znaczące przychody, które mogą mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej.

W II kwartale 2017 r. wpływ na spadek przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową Emitenta miała niższa sprzedaż dermokosmetyków, w szczególności produktów z linii dermena.

Jednocześnie w II kwartale 2017 r. nastąpiła ostateczne rozliczenie wydatków związanych z prowadzeniem badań nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA, co miało wpływ na wyższą stratę z działalności operacyjnej i na pozostałe pozycje rachunków zysków i strat, w stosunku do wyników za II kwartał 2016 r..

Mimo, iż na poziomie jednostkowym nie udało się w I półroczu 2017 r. osiągnąć poziomu sprzedaży z I półrocza 2016 r., to Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła w I połowie 2017 r. niższą stratę z działalności operacyjnej, niż w I połowie 2016 r.. Spowodowane to było niższymi wydatkami na badania nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA w porównaniu do I półrocza 2016 r..

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za II kwartał 2017 r.

Ponadto, w sierpniu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu w sierpniu 2017 r. zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały środków pieniężnych na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 11-08-2017 r. – Raport za II kwartał 2017 r.

• Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 14-08-2017 r. – Raport miesięczny za lipiec 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2017 r.

19-21 września 2017 r. - posiedzenie plenarne Panelu naukowego EFSA ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii NDA Panel (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), podczas którego odbędzie się głosowanie w będzie sprawie oceny wniosku Emitenta o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności (suplementu diety).

Do 14.10.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI