PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (5/2017) Raport miesięczny za luty 2017

13:57 13/03/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 5/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za luty 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lutym 2017 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Emitent w dniu 10 lutego 2017 r. opublikował raport za IV kwartał 2016 r. zawierający dane finansowe jednostkowe, jak i skonsolidowane.

Emitent od 2014 r. dokonał zmiany w prezentacji przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą dermokosmetyków polegającej na zmianie alokacji części kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.

Obecnie wszystkie koszty związane ze sprzedażą dermokosmetyków (w tym m.in. wynagrodzenia przedstawicieli medycznych) prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji koszty sprzedaży. Natomiast w pozycji koszty ogólnego zarządu znajdują się wyłącznie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu, kosztami wynajmu i utrzymania biura, opłatami patentowymi, kosztami związanymi z pozostałymi liniami biznesowymi (tj. z projektem leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA oraz z suplementem diety 1-MNA) oraz inne koszty związane z ogólną działalnością Emitenta. Nowy sposób prezentacji ma na celu przedstawianie wyników finansowych w podziale na poszczególne linie biznesowe Emitenta.

W IV kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła przychody o 1,5% niższe, niż w IV kw. 2015 r., na co miała wpływ niższa sprzedaż za granicę w porównaniu do IV kw. 2015 r. Natomiast sprzedaż krajowa wzrosła o ok. 7%.

Istotny wpływ na spadek zysku na sprzedaży i zysku na pozostałych pozycjach rachunku zysków i strat oraz na niższą rentowność w IV kwartale 2016 r. osiągniętą na poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat, miały wyższe wydatki marketingowe związane z działaniami promocyjno-reklamowymi w porównaniu do IV kw. 2015 r..

Jednocześnie Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że osiągane przez Spółkę wyniki finansowe na poziomie jednostkowym wskazują na stabilną sytuację finansową Pharmena S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej w obszarze badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek suplementu diety (opartego na 1-MNA) generuje obecnie wyłącznie koszty, które są znaczącym wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej i w konsekwencji powodują, że Grupa Kapitałowa na poziomie skonsolidowanym wykazuje ujemną rentowność. W przypadku komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego oraz wdrożenia do sprzedaży suplementu diety obszary te będą generować znaczące przychody, które mogą mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej.

W IV kwartale 2016 r. Spółka osiągnęła przychody o 1,5% niższe, niż w IV kw. 2015 r., na co miała wpływ niższa sprzedaż za granicę w porównaniu do IV kw. 2015 r.. Natomiast sprzedaż krajowa wzrosła o ok. 7%.

Mniejsza strata poniesiona w IV kwartale 2016 roku wynika z niższych kosztów związanych z prowadzeniem badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym TRIA-662 w odniesieniu do kosztów poniesionych w 2015 roku.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w raporcie za IV kwartał 2016 r.

W obszarze prac nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Zarząd PHARMENA S.A. w 28 dniu 2017 r. poinformował, iż organizatorzy prestiżowej, międzynarodowej konferencji naukowej "Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology Peripheral Vascular Disease" (ATVB/PVB) ocenili pozytywnie przedstawione wyniki badań II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA i podjęli decyzję o umożliwieniu Spółce prezentacji tych wyników na konferencji ATVB/PVB w maju 2017 w Minneapolis, USA.

Konferencja ta organizowana jest przez dział American Heart Association (AHA) zajmujący się tematyką miażdżycy, zakrzepicy i chorobami naczyń obwodowych. Podstawowym celem konferencji jest stworzenie forum dla bieżącej wymiany informacji na temat nowych i pojawiających się wyników badań naukowych. Grupa docelowa obejmuje naukowców i klinicystów w zakresie medycyny sercowo-naczyniowej, oraz kardiologii klinicznej. American Heart Association to założona w 1924 roku przez amerykańskich kardiologów organizacja non-profit, której celem przewodnim jest redukcja śmiertelności i niepełnosprawności wywołanych przez choroby sercowo-naczyniowe i udar mózgu. Obecnie skupia ona ponad 22,5 miliona osób.

Informację podano, ponieważ w ocenie Zarządu możliwość prezentacji wyników badań na prestiżowej, międzynarodowej konferencji może stanowić dodatkową rekomendację dla przemysłu farmaceutycznego w trakcie rozmów o komercjalizacji tego projektu. W przypadku zakończenia z powodzeniem rozmów z przemysłem farmaceutycznym potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Emitenta w najbliższych latach.

Ponadto, w lutym 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W lutym 2017 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport kwartalny nr 3/2017 z dnia 10-02-2017 r. – PHARMENA S.A. - Raport za IV kwartał 2016 r.

• Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 14-02-2017 r. – Raport miesięczny za styczeń 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 15-02-2017 r. – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 15-02-2017 r. – Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczby głosów

• Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28-02-2017 r. – Prezentacja wyników zakończonych badań klinicznych II fazy na konferencji naukowej

4. Kalendarz inwestora dotyczący marca 2017 r.

21.03.2017 r. – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu

rocznego za 2016 rok

Do 14.04.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za marzec 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI