PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (1/2017) Raport miesięczny za grudzień 2016

10:47 13/01/2017
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2016 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w grudniu 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 października 2016 r. w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta, poinformował, że w dniu 30 listopada 2016 r. otrzymał podpisaną umowę z BDO Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 w celu przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2016 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PHARMENA S.A. za rok 2016.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 14 pkt. 7 Statutu Spółki.

BDO Sp. z o.o. jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Emitent dokonał podwyższenia kapitału o 150.000 USD (poprzez emisję 1.500 nowych akcji) w spółce zależnej Cortria Corporation (USA). Podwyższenie jest finansowane ze środków własnych Emitenta, pozyskanych z emisji akcji serii D. Środki z podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation.

Cortria Corporation jest niepubliczną spółką farmaceutyczną z siedzibą w USA, która prowadzi badania kliniczne koncentrujące się wokół opracowania bezpiecznych i dobrze tolerowalnych leków mających na celu leczenie chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza miażdżycy.

Informację podano ze względu na fakt, iż podwyższenie kapitału w Cortria Corporation ma na celu pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Cortria Corporation, co w ocenie Zarządu PHARMENA S.A. zwiększa możliwość komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego. Potencjalne przychody z komercjalizacji leku przeciwmiażdżycowego mogą mieć w przyszłości bardzo istotny pozytywny wpływ na sytuację finansową i ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta.

Ponadto, w grudniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W grudniu 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 43/2016 z dnia 01-12-2016 r. – Podpisanie umowy z audytorem

• Raport bieżący nr 44/2016 z dnia 09-12-2016 r. – Raport miesięczny za listopad 2016

• Raport bieżący nr 45/2016 z dnia 20-12-2016 r. – Podniesienie kapitału w Cortria Corporation

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 27-12-2016 r. – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 27-12-2016 r. – Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczby głosów.

• Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 28-12-2016 r. – Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 28-12-2016 r. – Ujawnienie stanu posiadania - zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów

4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2016 r.

Do 31.01.2017 r. - publikacja terminów publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Do 14.02.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2017 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI