PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (2/2017) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

19:11 12/01/2017
Profil: TELEMEDPL

Raport Bieżący nr 2/2017

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z Protokołem wyników głosowania Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.01.2017 r., działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 2 pkt n) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016 i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: 4 Audyt Sp. z o.o., podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 3363.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI