PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (28/2016) Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 20% w ogólnej liczbie głosów

11:35 15/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący z plikiem 28/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od NEUCA MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, o następującej treści:

Działając w imieniu Neuca Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1. Pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. 2013.1382 z późn. zm. ("Ustawa"), przekazujemy zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"):

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziałów, które dotyczy zawiadomienie:

Neuca Med. Sp. z o.o. zawarła w dniu 12 grudnia 2016 roku ze zbywcą - Rymaszewski Asset Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Michalaki Karaoli, 8, Anemomylos Building, 4th floor, 1095 Nikozja, Cypr, zarejestrowaną w rejestrze spółek pod nr HE 277476 - umowę nabycia 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji Spółki, po cenie 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

W wyniku powyższej transakcji dokonanej w wyniku umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym, w dniu 13 grudnia 2016 roku, doszło do nabycia przez Neuca Med. Sp. z o.o. akcji Spółki w ilości 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk, które stanowią 24,1% udziałów w kapitale zakładowym, na które przypada 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na WZA Spółki, co stanowi 24,1% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

2. Stan posiadania przed zmianą udziału:

Neuca Med. Sp. z o.o. przed transakcją opisaną w pkt 1, nie posiadała żadnych akcji Spółki.

3. Aktualny stan posiadania:

W wyniku ww. transakcji Neuca Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu posiada akcje Spółki w ilości 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) sztuk, które stanowią 24,1% udziałów w kapitale zakładowym, na które przypada 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) głosów na WZA Spółki, co stanowi 24,1% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

4. Informacja o zamiarze dalszego zwiększania udziału:

Neuca Med. Sp. z o.o. nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. Decyzje o ewentualnym dalszym zwiększaniu będą podejmowane w zależności od sytuacji rynkowej.

5. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Neuca Med. Sp. z o.o. posiadające akcje Spółki.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy:

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI