PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (23/2016) Zawarcie umowy inwestycyjnej z NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

15:13 12/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 23/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 12.12.2016 r. umowy inwestycyjnej z NEUCA MED Sp. z o.o., podmiotem Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu ("Umowa Inwestycyjna"). Stronami umowy są również akcjonariusze większościowi Spółki - TLP Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, IMPERA Seed Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Kapitałowy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, Janusz Orzeł, Krzysztof Szalwa oraz Piotr Pokrzywa.

Umowa Inwestycyjna ma charakter warunkowy (warunek zawieszający) - wszelkie wynikające z niej prawa i zobowiązania stron wywierać będą skutek jedynie pod warunkiem nabycia przez NEUCA MED Sp. z o.o. nie mniej niż 24,1% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz przekazania Spółce przez NEUCA MED Sp. z o.o. informacji o nabyciu znacznego pakietu akcji - nie później niż do dnia 31.12.2016 r.

W przypadku ziszczenia się wskazanego wyżej warunku, Spółka zobowiązała się zapewnić, że w terminie 30 dni zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywał będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w szczególności poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji, w oparciu o uchwałę Zarządu, podjętą za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Umowa Inwestycyjna określa szczegółowe zasady finansowania rozwoju działalności Spółki przez NEUCA MED Sp. z o.o. Zgodnie z jej treścią, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przystąpieniu do realizacji projektu rozwojowego, finansowanego ze środków NEUCA MED Sp. z o.o., Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, podejmie uchwałę o emisji, w ramach kapitału docelowego, nowych akcji, których objęcie zaoferowane zostanie - z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy - NEUCA MED Sp. z o.o. Akcje obejmowane będą przez NEUCA MED Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny odpowiadający kwocie przeznaczonej na realizację danego projektu.

Cena emisyjna akcji obejmowanych przez NEUCA MED Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2017 r. ustalona została na kwotę 1,60 zł. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. i latach kolejnych podlegać będzie corocznej indeksacji w górę.

Umowa przewiduje, że do dnia 1 grudnia 2019 r. NEUCA MED Sp. z o.o. przysługiwało będzie prawo jednorazowego żądania podjęcia przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu rozwojowego, pod warunkiem, że projekt ten pozostawał będzie w związku z działalnością Spółki. W takim przypadku cena emisyjna podlegać będzie dodatkowej indeksacji w górę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI