PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (23/2016) Zawarcie porozumienia z operatorem telekomunikacyjnym.

12:27 08/12/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 23/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 08.12.2016 r. Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu i tym samym zawarciu Porozumienia nr 1 ("Porozumienie") do Umowy Partnerskiej z dnia 31.10.2016 r. ("Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem i Operatorem Telekomunikacyjnym ("Zleceniodawca"). W ocenie Zarządu Emitenta zawarte Porozumienie nadało Umowie rangę istotności.

Na warunkach określonych w Umowie i Porozumieniu Spółka zobowiązała się do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie rozwiązania technicznego opierającego się na telemetrii i transmisji danych. Umowa i Porozumienie zostały zawarte na czas nieoznaczony. Za wykonywanie czynności określonych w Umowie i Porozumieniu Zleceniodawca zobowiązał się zapłacić Spółce wynagrodzenie na warunkach zdefiniowanych w Porozumieniu.

Podpisanie Porozumienia pozwoli Emitentowi częściowo sfinansować nakłady początkowe na pozyskanie nowych Klientów na usługi telemedyczne, które będą świadczone z wykorzystaniem transmisji danych za pośrednictwem sieci mobilnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI