PILNE
Filtrowanie

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (19/2016) Zawarcie umowy podwykonawstwa z dostawcą usług telemedycznych

15:55 15/11/2016
Profil: TELEMEDPL

Raport bieżący 19/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 r. Spółka zawarła umowę podwykonawstwa z dostawcą usług telemedycznych ("Umowa"). Na warunkach określonych w Umowie Spółka zobowiązała się do odpłatnego świadczenia usługi analizy zapisów kardiotokograficznych ("Usługa").

Umowa została zawarta z profesjonalnym podmiotem, zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, oferującym ciężarnym kobietom usługi umożliwiające kontrolę dobrostanu płodu w formie telemedycznej za pośrednictwem internetowej platformy oraz na podstawie informacji uzyskanych przy użyciu dedykowanego urządzenia.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wiąże Strony od chwili jej podpisania. Umowa może zostać wypowiedziana, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

Zawarcie Umowy stanowi ważny krok w rozwoju Spółki w oparciu o nowe segmenty działalności. Nowa usługa pozwoli Spółce na wygenerowanie dodatkowego strumienia przychodów w oparciu o istniejące zasoby oraz umożliwi rozszerzenie kompetencji Centrum Telemedycznego

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI