PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (39/2016) Raport miesięczny za wrzesień 2016

17:00 12/10/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 39/2016

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, we wrześniu 2016 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Wskutek powyższych działań Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do informacji o podpisaniu w dniu 21.01.2016 r. umowy na dystrybucję w Indiach opublikowanej w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 21.01.2016 r., poinformował, iż w dniu 26.09.2016 r. otrzymał pierwsze zamówienie od dystrybutora i tym samym rozpoczęta została dystrybucja produktów w Indiach.

W ocenie Zarządu powyższa umowa może mieć w ciągu kilku najbliższych lat istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży dermokosmetyków. Rozpoczęcie dystrybucji produktów na terenie Indii ma na celu ekspansję na nowe rynki zbytu poza granice kraju, co stanowi jeden z elementów realizacji Strategii Spółki w zakresie poszerzenia kanałów dystrybucji dermokosmetyków_o założeniach zaktualizowanej strategii Emitent informował w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.

W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015, opublikowanej w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r. oraz komunikatu dotyczącego dodatkowej oceny wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności przez EFSA opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 9/2016 z 19.08.2016 r., poinformował, że w dniu 27 września 2016 r. Spółka otrzymała od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prośbę o odtajnienie części przekazanego wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności, dostarczenie korespondencji z Komisją Europejską w zakresie sprzeciwu oraz uwag wobec wprowadzenia do obrotu suplementu diety opartego na 1-MNA oraz o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej badań klinicznych, przeprowadzonych przez Spółkę w 2009 roku. EFSA wyznaczyła Spółce 30-dniowy termin na dostarczenie powyższych informacji. Spółka informuje, że jest w posiadaniu dokumentacji, o dostarczenie której wnioskuje EFSA. O przesłaniu dokumentacji Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej naturalnej prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.

Ponadto, we wrześniu 2016 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

We wrześniu 2016 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki głównie na działalność operacyjną.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 38/2016 z dnia 12-09-2016 r. – Raport miesięczny za sierpień 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 26-09-2016 r. – Rozpoczęcie dystrybucji produktów w Indiach

• Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 27-09-2016 r. – Uzupełnienie dokumentacji dot. wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

4. Kalendarz inwestora dotyczący października 2016 r.

Do 14.11.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za październik 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI