PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA (36/2016) Dokonanie wypłata dywidendy za rok 2015

15:49 18/08/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 36/2016

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 r. została wypłacona dywidenda za rok 2015 w kwocie 1.055.406,24 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych, 24/100). Natomiast kwota 1.645.529,59 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 59/100) została przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniosła 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) brutto. Dywidendę otrzymali akcjonariusze, który na koniec dnia 4 sierpnia 2016 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) posiadali akcji Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy była uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r. o podziale zysku za rok 2015 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 8.795.052 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego.

Informację podano ze względu na dokonanie wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI