PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Akceptacja przez Radę Nadzorczą propozycji wypłaty dywidendy za 2015 rok

16:22 28/04/2016
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 20/2016

Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż w dniu 27.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Rada Nadzorcza podjęła m.in. uchwałę nr 5 akceptującą propozycję Zarządu co do dokonania podziału zysku Spółki za 2015 rok w następujący sposób:

a) na dywidendę – kwota 1.055.406,24 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze),

b) na kapitał zapasowy – kwotę 1.645.529,59 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Planowana dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniesie 0,12 zł (słownie: 12 groszy) brutto.

Powyższy rekomendowany podział zysku za 2015 rok będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informację podano ze względu na akceptację przez Radę Nadzorczą rekomendowanego przez Zarząd sposobu podziału zysku Spółki za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI