PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Raport miesięczny za lipiec 2015

14:29 12/08/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 38/2015

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2015 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lipcu 2015 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

W lipcu 2015 r. Pharmena osiągnęła przychody ze sprzedaży dermokosmetyków w wysokości 1.807 tys. zł. Uzyskane przychody były wyższe o ponad 100 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak istotny wzrost sprzedaży był możliwy dzięki przeprowadzonym akcjom promocyjno-reklamowym produktów z linii Dermena.

W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

Spółka w dniu 1 lipca 2015 r., poinformowała, iż zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Food Standards Agency (FSA) w Londynie przedłożone informacje dodatkowe do wniosku o autoryzację nowego składnika żywności (suplement diety 1-MNA) w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97 zostaną poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), które ustalone jest na 2 lipca b.r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Spółkę informacjami dodatkowymi, Komitet ACNFP przygotował projekt opinii, dopuszczającej stosowanie 1-MNA jako nowego składnika żywności. Projekt został poddany dyskusji na posiedzeniu Komitetu w dniu 2 lipca b.r..

W dniu 24 lipca 2015 r. Spółka otrzymała informację z posiedzenia komitetu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), które odbyło się w dniu 2 lipca b.r. Na posiedzeniu omawiany był m.in. wniosek Spółki o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Spółkę informacji dodatkowych do wniosku, Komitet ACNFP zaakceptował zaproponowaną dzienną dawkę suplementu diety oraz pozytywnie zaopiniował projekt opinii dot. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności. W oparciu o obowiązujące procedury wewnętrzne, planowane jest wydanie, przygotowanej przez Komitet ACNFP, pozytywnej opinii w sprawie wniosku Spółki o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności na najbliższym posiedzeniu Komitetu tj. 16 września br. Jednocześnie Spółka została poproszona o przedłożenie planu działań dotyczącego monitoringu rynkowego wprowadzonego suplementu diety do obrotu.

Procedura określona przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., dotyczy żywności i jej składników, które nie posiadają historii bezpiecznego spożycia we Wspólnocie, tzn. nie były używane w żywności przed 15.05.1997 r. w żadnym Państwie Członkowskim UE. Celem poddania 1-MNA tej procedurze jest dowiedzenie za pomocą dostępnych dla PHARMENA S.A. badań i publikacji naukowych bezpieczeństwa jego stosowania w proponowanym zakresie. W ramach procedury podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie nowego składnika żywności do obrotu we Wspólnocie składa wniosek do Państwa Członkowskiego, w którym produkt ma być wprowadzony na rynek po raz pierwszy. Dodatkowa ocena naukowa na szczeblu europejskim może okazać się niezbędna, wówczas dokona jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po przeprowadzeniu pełnej oceny Komisja Europejska wydaje decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nowej żywności.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Spółka w dniu 22 lipca 2015 r. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,11 zł na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 1 lipca 2015 r. Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła 8.795.052 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego. Spółka z wypracowanego w 2014 r. zysku netto przeznaczyła kwotę 967.455,72 zł na wypłatę dywidendy, natomiast kwota 1. 604.363,87 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ponadto, w lipcu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.

2. Realizacja celów emisji

W lipcu 2015 r. Pharmena S.A. nie wydatkowała bezpośrednio środków pieniężnych na cele emisyjne. Natomiast w omawianym miesiącu spółka zależna Cortria Corporation wydatkowała środki przede wszystkim na badania kliniczne II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 35/2015 z dnia 01-07-2015 r. – Wyznaczenie terminu oceny wniosku o autoryzację suplementu diety 1-MNA

• Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 13-07-2015 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2015

• Raport bieżący nr 37/2015 z dnia 24-07-2015 r. – Pozytywne zaopiniowanie wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2015 r.

14.08.2015 – publikacja raportu za II kwartał 2015 r.

Do 14.09.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2015 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI