PILNE
Filtrowanie

PHARMENA SA Wyznaczenie terminu oceny wniosku o autoryzację suplementu diety 1-MNA

11:17 01/07/2015
Profil: PHARMENA

Raport Bieżący nr 35/2015

Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2012-2015 (opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.) oraz komunikatu o przedłożeniu informacji dodatkowych do wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności (opublikowanego w raporcie bieżącym nr 25/2015 z 12.06.2015 r.) informuje, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Food Standards Agency (FSA) w Londynie przedłożone informacje dodatkowe do wniosku o autoryzację nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97 zostaną poddane ocenie na najbliższym posiedzeniu Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), które ustalone jest na 2 lipca b.r.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Spółkę informacjami dodatkowymi, Komitet ACNFP przygotował projekt opinii, dopuszczającej stosowanie 1-MNA jako nowego składnika żywności. Projekt ten będzie poddany dyskusji na posiedzeniu Komitetu w dniu 2 lipca b.r.. O wyniku oceny wniosku o autoryzację suplementu diety 1-MNA Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Procedura określona przepisami art. 4 Rozporządzenia 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r., dotyczy żywności i jej składników, które nie posiadają historii bezpiecznego spożycia we Wspólnocie, tzn. nie były używane w żywności przed 15.05.1997 r. w żadnym Państwie Członkowskim UE. Celem poddania 1-MNA tej procedurze jest dowiedzenie za pomocą dostępnych dla PHARMENA S.A. badań i publikacji naukowych bezpieczeństwa jego stosowania w proponowanym zakresie. W ramach procedury podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie nowego składnika żywności do obrotu we Wspólnocie składa wniosek do Państwa Członkowskiego, w którym produkt ma być wprowadzony na rynek po raz pierwszy. Dodatkowa ocena naukowa na szczeblu europejskim może okazać się niezbędna, wówczas dokona jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po przeprowadzeniu pełnej oceny Komisja Europejska wydaje decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu nowej żywności.

Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji umożliwi wprowadzenie suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej.

Suplement diety zawierający 1-MNA będzie innowacyjnym produktem posiadającym zdolność do wpływania na biomarkery ryzyka schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz do stymulowania produkcji endogennej (naturalnej) prostacykliny. Niski poziom prostacykliny w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy. Badania wykazały, że stężenie endogennego 1-MNA w organizmie człowieka maleje wraz z wiekiem. Dzięki suplementacji diety 1-MNA można wpływać na poziom 1-MNA w organizmie, a tym samym stymulować wydzielanie prostacykliny ograniczając ryzyko powstania miażdżycy.

Informację podano ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego suplementu diety zawierającego 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Spółki w najbliższych kilku latach.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

Zobacz także
Raporty
ESPI
EBI